Harmonogram Wykorzystanie własności prywatnej gruntów przez energetykę zawodową - 18.06.2013, Warszawa

 8.45 - 9.30  Rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.30 - 10.20 Posadowienie infrastruktury energetycznej na gruntach prywatnych

   • Rys historyczny budowy infrastruktury energetycznej
   • Stosunek społeczeństwa do infrastruktury energetycznej
   • Bieżące użytkowanie infrastruktury energetycznej

10.20 – 10.30  Przerwa

10.30 – 11.20  Przywileje i prawa właściciela gruntu

   • Wpływ zmian ustrojowych na prawo własności
   • Poszanowanie konstytucyjnego prawa własności
   • Obrona własności prywatnej

11.20 – 11.30  Przerwa

11.30 - 12.20   Ważniejsze wymagania prawa budowlanego

   • Klasyfikacja transformatorów i linii energetycznych w prawie budowlanym
   • Uzyskanie zezwolenia na budowę lub modernizacje linii energetycznych
   • Kary i inne konsekwencje ominięcia prawa budowlanego

12.20- 12.30  Przerwa

12.30 – 13.20  Możliwości prawne uregulowania zasad korzystania z cudzej własności

   • Wywłaszczenie
   • Służebność
   • Użytkowanie wieczyste

13.20 – 14.00  Przerwa obiadowa

14.00 – 14.50  Zaspokojenie uzasadnionych roszczeń właścicieli gruntów prywatnych

   • Odszkodowania za użytkowanie w przeszłości
   • Rozbiórka obiektów i rekultywacja gruntu
   • Rekompensaty za korzystanie z cudzej własności

14.50 – 15.00   Przerwa 

15.00 – 15.50    Odpowiedzialność przy wypadkach związanych z infrastrukturą energetyczną

   • Wypadki komunikacyjn
   • Porażenie prądem
   • Zdarzenia losowe i działanie siły wyższej

15.50 – 16.15   Zakończenie i podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Pobierz pełną broszurę informacyjną [pdf].

 

 

Harmonogram 2 testowy

8.30 - 9.00  Rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.00 - 10.00   Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:

 • Poselski projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego,
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie Prawa energetycznego (kogeneracja - z kwietnia 2013)
 • Dyrektywa 2009/28/WE – zakres implementacji
 • Dyrektywa 2009/73/WE -- podstawowe założenia
 • Dyrektywa 2009/72/WE - podstawowe założenia
 • Dyrektywa 2012/27/UE – rozwiązania dla kogeneracji
  Dr Zdzisław Muras

10.00 - 11.00   Zakres zmian dotyczących systemów wsparcia OZE i CHP:

 • Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja – koncesja, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo?
 • Przyłączanie do sieci źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji,
 • Odbiorca przemysłowy – zasady ograniczenia „łożenia” na systemy wsparcia,
 • Gwarancja pochodzenia,
 • KPD – w zakresie OZE
 • Zasady monitorowania rynku OZE, CHP i biogazu
 • Instalator mikroinstalcaji – zasady szkolenia i certyfikacji,
 • Transfery statystyczne i wspólne inwestycje OZE,
 • Wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji – od kiedy i do kiedy.
  Dr Zdzisław Muras

11.00 - 11.15   Przerwa kawowa

11.15 - 12.45  Zakres zmian dotyczących systemów wsparcia OZE i CHP – ciąg dalszy

12.45 -13.10  Ocena nowych rozwiązań w świetle funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii

 • Wpływ nowych rozwiązań na przyszłe funkcjonowanie rynku energii w ramach Towarowej
  Giełdy Energii
 • Realizacja obowiązku gazowego i możliwe konsekwencje wprowadzania nowej legislacji
 • Postulaty TGE wobec legislatora
  Leszek Prachniak, Dyrektor Działu Notowań, Towarowa Giełda Energii S.A.

13.10 - 13.30  Nowe rozwiązania prawno – regulacyjne w odniesieniu do rynku energii w
                             ocenie
Domu Maklerskiego Noble Securities

 • Wpływ nowych rozwiązań na instrumenty dostępne w obrocie giełdowym
 • Mechanizmy wsparcia – wyzwania i zagrożenia
 • Postulaty  wobec legislatora
  Iwona Ustach, Wiceprezes Noble Securities S.A.

13.30 - 14.10   Lunch

14.10 - 16.35  Planowane zmiany w odniesieniu do rynku energii elektrycznej i rynku gazu:

 • Zmiana sprzedawcy – nowe rozwiązania,
 • Nowe uprawnienia odbiorców na konkurencyjnym rynku paliw i energii,
 • Nowe zasady wstrzymania dostaw paliw i energii,
 • Odbiorca wrażliwy,
 • Sądy polubowne,
 • Operatorzy systemu elektroenergetycznego i gazowego – zasady certyfikacji oraz nowe zadnia i obowiązki,
 • Inspektor do spraw zgodności,
 • Operator systemu gazowego magazynowego – zakres unbundlingu.
 • „Małe zamknięte systemy dystrybucyjne”,
 • Inteligentne opomiarowanie,
 • Działania planistyczne i nowa infrastruktura
 • Obligo giełdowe – gazowe – podstawowe założenia,
 • Zakres niezależności regulatora rynku,
 • Nowy zakres i rozwiązania dotyczące kar pieniężnych.
  Dr Zdzisław Muras

16.35 -16.45  Posumowanie i zakończenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń

Pobierz pełną broszurę informacyjną [pdf].