Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

UniwersytetWarmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski – profesor tytularny nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, specjalność agroenergetyka, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością, jakością biomasy i możliwościami wykorzystania roślin alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych. Wymiernym efektem tych badań są m.in. polskie odmiany wierzby energetycznej, technologie ich uprawy i pozyskiwania oraz przetwarzania do paliw stałych i gazowych. Bardzo istotnym elementem prowadzonych badań jest ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej uprawy, produkcji oraz przetwórstwa biomasy kilkunastu gatunków roślin wieloletnich oraz nieżywnościowych roślin oleistych i pozostałości poprodukcyjnych. W ramach krajowego projektu strategicznego oraz 7 Programu Ramowego UE (EuroBioRef) prowadzi/ł badania dotyczące wykorzystania biomasy lignocelulozowej do produkcji biopaliw transportowych II generacji, alternatywnych dla paliw ropopochodnych. Ponadto był/jest wykonawcą w projektach UE dotyczących efektywności energetycznej w rolnictwie (AGREE, 7PR) oraz efektywności małych biogazowni rolniczych (ERANET). Prof. Stolarski opublikował około 80 publikacji, jest współautorem patentu oraz 9 odmian wierzby na cele energetyczne. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw np: The Association for the Advancement of Industrial Crops, Polskie Towarzystwo Biomasy “POLBIOM”, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Rada Naukowa Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komitet Programowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Realizował łącznie 15 projektów badawczych, w tym 4 międzynarodowe. W 4 projektach był kierownikiem. Uczestnik licznych wyjazdów o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do kilku państw UE. Ponadto na zaproszenie Department of State in Washington, D.C w ramach Interantional Visitor Leadership Program (IVLP) odbył staż w USA, związany z bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatu, bioenergią oraz polityką energetyczną. Swoją przyszłość naukową wiąże z rozwojem biogospodarki.