Dr Leszek Juchniewicz

 Dr  Leszek  Juchniewicz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalność – informatyka i cybernetyka ekonomiczna (1979r.) oraz Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Studia podyplomowe (1998r.), doktor nauk ekonomicznych (1988r).

Od ukończenia studiów w 1979r. do 2011r. związany zawodowo z Katedrą Polityki Gospodarczej i Planowania, od 1989r. z Katedrą Finansów i Bankowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca na podyplomowym studium „Pieniądz i Bankowość”.

W latach 1990r. – 1994r. aktywny w strukturach bankowości komercyjnej. Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła
 w Warszawie, zaś w  latach 1993r. – 1994r. współorganizował działalność Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Kredytów i Podmiotów Gospodarczych oraz Wiceprezesa Zarządu (1997r.), odpowiedzialnego za bankowość detaliczną.

W latach 1994r. –  1997r. -    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiedzialny za prywatyzację kapitałową, za restrukturyzację przedsiębiorstw i spółek Skarbu Państwa, za wykorzystanie środków pomocowych oraz za pion analiz ekonomicznych w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa a także odpowiedzialny za nadzór nad spółkami z udziałem kapitału zagranicznego. Współpracował z inwestorami i doradcami prywatyzacyjnymi, Komisją Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

W latach 1997r. – 2007r.- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W okresie 2007r. – 2012r. - Prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A (MZH S.A.), spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W latach 1995 -1997 przewodniczył Radzie Nadzorczej „Petrochemii Płock” S.A, a w latach 1996r. – 1998r. Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie, 1995r. -  1996r. W okresie 2007r.-2012r. nadzorował prace kilku spółek prawa handlowego w Grupie Kapitałowej MZH S.A.                                 

Aktualnie prowadzi działalność ekspercką i doradczą, będąc m.in. konsultantem w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW oraz doradcą Prezydenta Pracodawców RP.  

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w energetyce, a także o prywatyzacji.

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: