Mgr inż. Leszek Kukuła

Leszek Kukuła - wieloletni pracownik URE.

Jest mgr inż. elektrykiem o specjalności elektroenergetyka, absolwentem Politechniki Warszawskiej i od 2003 r. pracuje w URE. Od 2005 r. jest przedstawicielem Prezesa URE w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER).

Jest członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Jakości Dostaw Energii Elektrycznej (CEER EQS TF) 
oraz Mini Zespołu do spraw Sieci Inteligentnych utworzonego w ramach CEER EQS TF. Był inicjatorem i kierownikiem projektu wykonania pierwszego krajowego raportu benchmarkingowego nt. jakości dostaw energii elektrycznej współfinansowanego
przez Komisję Europejską w ramach Środków Przejściowych (Transitom Facility). Jest autorem i współautorem publikacji na temat jakości dostaw energii elektrycznej.

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: